Technik Farmaceutyczny

Technik farmaceutyczny to zawód należący do branży opieki zdrowotnej, zaliczany do średniego personelu do spraw zdrowia. Powstał w wyniku zapotrzebowania zgłaszanego ze środowiska branży farmaceutycznej na fachowy personel techniczny apteki, wykonujący czynności zawodowe pod kierownictwem i opieką farmaceuty.

W programie nauczania m.in:

 • podstawy profesjonalizmu i kultury zawodu
 • elementy anatomii i fizjologii z patalogią
 • pierwsza pomoc i zasady bhp
 • technologia postaci leków
 • język migowy
 • język obcy zawodowy
 • farmakologia
 • analiza leków
 • podstawy obrotu aptecznego
 • farmakognozja
 • technika sporządzania leków
 • praktyka zawodowa

Do Twoich zadań w profesji farmaceutu będzie należeć m.in:

 • sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych
 • prowadzenie obrptu produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi, suplementami diety oraz środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz innimi produktami dopuszczonymi do obrotu na podstawie przepisów prawa w tym ustawy Prawo Farmaceutyczne
 • techni farmacji współuczestniczy w analizach produktów leczniczych i wyrobów medycznych w labolatoriach zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z obowiązujących przepisóe prawa

Absolwenci mogą znaleść zatrudnienie w:

 • w aptekach ogólnodostępnych
 • aptekach szpitalnych
 • reprezentant handlowy w firmach farmauceutycznych

Zajecia odbywaja sie w systemie dziennym ( w godzinach popołudniowych lub dopołudniowych po ustaleniu z grupą).Okres nauczania 2,5 roku.


Zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodzie Technik Farmaceutyczny wyodrębniona została następująca kwalifikacja:

MED.09 : Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi, suplementami diety i środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego...

W trakcie nauki słuchacz może przystąpić do egzaminu potwierdzającego daną kwalifikację w zawodzie.
Po zdaniu egzaminu z danej kwalifikacji w zawodzie i ukończeniu szkoły słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły policealnej i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w wybranym zawodzie.