Asystent Osoby Niepełnosprawnej

Asystent osoby niepełnosprawnej to kierunek idealny dla osób empatycznych, lubiących pracę z ludźmi. Zmieniająca się struktura wieku w państwach Europy powoduje, że wykwalifikowani asystenci osoby niepełnosprawnej są pilnie poszukiwani zarówno na krajowym jak i zagranicznym rynku pracy.

W programie nauczania:

 • wybrane zagadnienia z psychologii, socjologii i pedagogiki
 • podstawy anatomii i patologii
 • bezpieczeństwo i higiena pracy w zawodzie
 • podejmowanie działalności gospodarczej
 • język migowy
 • język obcy zawodowy
 • polityka społeczna
 • opieka i pielęgnacja człowieka
 • podstawy przedsiębiorczości
 • umiejętności opiekuńcze
 • terapia zajęciowa
 • praktyka zawodowa

Do Twoich zadań w profesji asystenta będzie należeć m .in:

 • współtworzenie programów rehabilitacji i pomocy osobie niepełnosprawnej
 • doradzanie w zakresie usług medycznych, rehabilitacyjnych, zawodowego przekwalifikowania, kontaktów społecznych czy usług kulturalnych
 • diagnozowanie warunków życia i dążenie do usuwania barier psychologicznych, społecznych, architektonicznych czy komunikacyjnych
 • pobudzanie aktywności osoby niepełnosprawnej oraz jej rodziny
 • planowanie, kontrolowanie i ocenianie indywidualnego programu pomocy osobie niepełnosprawnej
 • włączanie osoby niepełnosprawnej w programy instytucji i placówek świadczących usługi rehabilitacyjne

Absolwenci mogą znaleść zatrudnienie w:

 • zakładach opieki zdrowotnej
 • ośrodkach rehabilitacyjnych
 • ośrodkach terapeutycznych
 • domach seniora
 • ośrodkach pomocy społecznej
 • ośrodkach opiekuńczych
 • możliwość prowadzenia prywatnej praktyki

Zajecia odbywaja sie w systemie zaocznym, co 2 tygodnie (sobota i niedziela).


Zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodzie Asystenta osoby niepełnosprawnej wyodrębniona została następująca kwalifikacja:

K1 : Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej Z.8.

W trakcie nauki słuchacz może przystąpić do egzaminu potwierdzającego daną kwalifikację w zawodzie.
Po zdaniu egzaminu z danej kwalifikacji w zawodzie i ukończeniu szkoły słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły policealnej i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w wybranym zawodzie.